1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Thống kê bạc nhớ loto hiện đại xsmb hằng ngày

Phương pháp bạc nhớ là một phương pháp dựa trên lịch sử những lần quay trước đó để lọc ra một số sự trùng hợp lotto nào thường ra sau khi đặc biệt về, lotto về nhiều nháy, đầu câm đuôi câm, lotto về theo giải,...


Tham khảo thêm tại : BẠC NHỚ HIỆN ĐẠI

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 16/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 19. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 62 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 59-95 về 62 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 15/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 28. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 39-93 về 59 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Cặp 67-76 về 58 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 14/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 69 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

- Cặp 12-21 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 13/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 18. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 11-66 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 66** ngày 1

- Cặp 09-90 về 64 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 12/10/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 11/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 43. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 00-55 về 68 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 00 ngày 3

- Cặp 15-51 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 51 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 10/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 35. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 11-66 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Cặp 68-86 về 63 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 68 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 09/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 32. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 46-64 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 64 ngày 2

- Cặp 24-42 về 64 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 42 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 08/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 39. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 07-70 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

- Cặp 27-72 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 72 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 07/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 15. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 68 lần, trong đó: 28 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 73 ngày 3

- Cặp 03-30 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 03,30 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 06/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 26. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 00-55 về 65 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 55 ngày 2

- Cặp 16-61 về 65 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 61 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 05/10/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 04/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 37. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 00-55 về 71 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

- Cặp 45-54 về 70 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 03/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 44. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 69 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

- Cặp 44-99 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 02/10/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 65. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 13-31 về 68 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 13 ngày 1

- Cặp 07-70 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 70 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 01/10/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 30/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 30. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 59-95 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 95 ngày 1

- Cặp 22-77 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 29/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 56. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 78-87 về 71 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 78 ngày 1

- Cặp 16-61 về 70 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 16** ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 15. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 68 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

- Cặp 48-84 về 66 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 22. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 38-83 về 70 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Cặp 14-41 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 14 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 26/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 54. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 00-55 về 68 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 37-73 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 37** ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 25/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 69. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 49-94 về 52 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 49** ngày 1

- Cặp 03-30 về 52 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 24/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 25 ngày 1

- Cặp 07-70 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 70 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 23/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 78. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 46-64 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 46 ngày 1

- Cặp 00-55 về 65 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 55 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 22/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 21. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 67-76 về 64 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 76 ngày 2

- Cặp 22-77 về 63 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 77 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 21/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 96. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 38-83 về 66 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 83 ngày 1

- Cặp 56-65 về 64 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 56,65 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 20/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

- Cặp 17-71 về 64 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Về 17 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 19/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 20. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 59 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 88 ngày 2

- Cặp 27-72 về 58 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 72 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 18/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 43. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

- Cặp 00-55 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 00,55 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 17/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 63. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 12-21 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

- Cặp 16-61 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 16/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 56-65 về 67 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

- Cặp 89-98 về 66 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 89 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 15/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 38-83 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 83 ngày 1

- Cặp 56-65 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 56 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 14/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 25 ngày 3

- Cặp 07-70 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 07,70 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 13/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 56. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 55 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 16 ngày 2

- Cặp 78-87 về 53 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 78 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 12/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 40. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 79-97 về 55 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 97 ngày 1

- Cặp 23-32 về 53 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 23 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 11/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 69 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 27** ngày 1

- Cặp 12-21 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 21 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 10/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 53. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 24-42 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Ăn 24**,42 ngày 1

- Cặp 04-40 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 04,40 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 09/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 15. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

- Cặp 48-84 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 48 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 08/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 97. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 47,74 ngày 1

- Cặp 23-32 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 07/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 06-60 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 06,60 ngày 1

- Cặp 16-61 về 65 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 16 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 06/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 56-65về 69 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

- Cặp 38-83 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 38 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 05/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 70 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 73 ngày 3

- Cặp 38-83 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 38 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 04/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 64 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

- Cặp 33-88 về 64 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 88 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 03/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 40. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 51 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

- Cặp 36-63 về 49 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 36 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 02/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 19. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 59-95 về 61 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 95 ngày 3

- Cặp 03-30 về 60 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 03 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 01/09/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 67. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 00-55 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Cặp 46-64 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 64** ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 31/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

- Cặp 36-63 về 68 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Về 63 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 30/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 87. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 09 ngày 1

- Cặp 58-85 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 29/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 27. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 17 ngày 1

- Cặp 78-87 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 78,87 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 87. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

- Cặp 35-53 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 53 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 81. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 73 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 74** ngày 1

- Cặp 12-21 về 64 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 12 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 26/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 60. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 63** ngày 1

- Cặp 28-82 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 82 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 25/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 17. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 32** ngày 1

- Cặp 49-94 về 68 lần, trong đó: 28 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 94 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 24/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 35. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 11-66 về 66 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

- Cặp 68-86 về 62 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 86 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 23/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 17** ngày 2

- Cặp 04-40 về 64 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 40 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 22/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 56. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 71 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 16 ngày 3

- Cặp 78-87 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 87 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 21/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 69 lần, trong đó: 30 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 10 ngày 2

- Cặp 09-90 về 69 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 20/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 19. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 59 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 23 ngày 2

- Cặp 29-92 về 59 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 92 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 19/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 64 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 90 ngày 2

- Cặp 07-70 về 63 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 18/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 27. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 71** ngày 1

- Cặp 78-87 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 78,87** ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 17/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 87. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 09,90 ngày 2

- Cặp 49-94 về 66 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 94 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 16/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 62. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 25** ngày 2

- Cặp 07-70 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 70 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 15/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 89-98 về 78 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 29 lần ngày 3 Về 98 ngày 1

- Cặp 11-66 về 72 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 66 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 14/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 88 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 13/08/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 12/08/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 11/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 81. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 72 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 79-97 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 10/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 17. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 68 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 23 ngày 1

- Cặp 13-31 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 31** ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 09/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 68-86 về 70 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 68,86 ngày 1

- Cặp 34-43 về 64 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 34 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 08/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 88 ngày 2

- Cặp 09-90 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 07/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 14. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 79-97 về 72 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 79,97 ngày 1

- Cặp 12-21 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 12** ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 06/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 74** ngày 3

- Cặp 23-32 về 64 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 05/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 24. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 17 ngày 1

- Cặp 24-42 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 04/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 89-98 về 80 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 29 lần ngày 3 Về 98 ngày 3

- Cặp 11-66 về 72 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 03/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 74 ngày 2

- Cặp 44-99 về 65 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 44 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 02/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 28. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 39-93 về 58 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 39,93 ngày 3

- Cặp 67-76 về 56 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 67** ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 01/08/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 36. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 07-70 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

- Cặp 37-73 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 73 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 31/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 72. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 67-76 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 76** ngày 1

- Cặp 00-55 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 55 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 30/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 92. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 12-21 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 21 ngày 3

- Cặp 26-62 về 65 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 26 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 29/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 31. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 07-70 về 74 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 70 ngày 3

- Cặp 11-66 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 31. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 78-87 về 71 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 78** ngày 1

- Cặp 05-50 về 70 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 05 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 56. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 70 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 29 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 16,61 ngày 1

- Cặp 78-87 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 78** ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 26/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 41. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 61 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 33 ngày 3

- Cặp 39-93 về 60 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 93 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 25/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 22-77 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 77 ngày 1

- Cặp 03-30 về 67 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 20 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 24/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 89-98 về 80 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 29 lần ngày 3 

- Cặp 11-66 về 70 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 66 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 23/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 12-21 về 69 lần, trong đó: 28 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 21 ngày 2

- Cặp 26-62 về 64 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 62 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 22/07/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 21/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 36 ngày 1

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 20/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 17. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 68 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 23 ngày 1

- Cặp 12-21 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 19/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 69. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 49-94 về 54 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 49 ngày 2

- Cặp 45-54 về 51 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 45 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 18/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 88 ngày 2

- Cặp 09-90 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 09 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 17/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 71. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 57-75 về 67 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 75 ngày 1

- Cặp 01-10 về 67 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 01 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 16/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 40. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 50 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 23 ngày 2

- Cặp 79-97 về 50 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 97 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 15/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 88 ngày 1

- Cặp 44-99 về 63 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 44 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 14/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 01. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 09,90 ngày 2

- Cặp 12-21 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 21** ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 13/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 65. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 13-31 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 00-55 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 55 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 12/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 54. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 70 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

- Cặp 04-40 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 11/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

- Cặp 01-10 về 63 lần, trong đó: 29 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 10 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 10/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 68 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 72 ngày 2

- Cặp 48-84 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 48 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 09/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 99. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 57-75 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Ăn 57 ngày 1

- Cặp 12-21 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 29 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 12**,21 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 08/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 67. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 46-64 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Cặp 47-74 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 07/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 14. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 79-97 về 72 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 97 ngày 1

- Cặp 12-21 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 06/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 95. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 04-40 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Cặp 68-86 về 66 lần, trong đó: 28 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 86 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 05/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 95. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 04-40 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 04,40 ngày 1

- Cặp 68-86 về 66 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 68** ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 04/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 30. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 59-95 về 65 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 59,95 ngày 1

- Cặp 22-77 về 63 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 77 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 03/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 87. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 68 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 58-85 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 58 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 02/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 42. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

- Cặp 49-94 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 94** ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 01/07/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 42. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 14-41 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 41 ngày 1

- Cặp 45-54 về 66 lần, trong đó: 28 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 45 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 30/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 29-92 về 72 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 92 ngày 1

- Cặp 15-51 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 29/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 94. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 17 ngày 3

- Cặp 36-63 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 98. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 89-98 về 65 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 89 ngày 2

- Cặp 08-80 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 80 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/06/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 26/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 29-92 về 72 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 92** ngày 1

- Cặp 15-51 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 25/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 64 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 63 ngày 1

- Cặp 33-88 về 63 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 88 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 24/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 38-83 về 66 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 83 ngày 2

- Cặp 16-61 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Về 16 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 23/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 29-92 về 70 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 92 ngày 1

- Cặp 58-85 về 68 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 22/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 15. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 70 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 74 ngày 2

- Cặp 23-32 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 32 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 21/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 15. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 48-84 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 84 ngày 2

- Cặp 37-73 về 68 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 73 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 20/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 33. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 59-95 về 68 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 30 lần ngày 3 Về 95 ngày 3

- Cặp 48-84 về 66 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 84 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 19/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 33. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 07-70 về 71 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

- Cặp 11-66 về 67 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 18/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 64. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 06-60 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 29-92 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 17/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 48. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 11-66 về 69 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 30 lần ngày 3 Về 66 ngày 3

- Cặp 24-42 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 24** ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 16/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 43. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 

- Cặp 29-92 về 67 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 92 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 15/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 43. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 52 ngày 1

- Cặp 15-51 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 51 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 14/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 37. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 45-54 về 70 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 45 ngày 2

- Cặp 56-65 về 70 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 56,65 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 13/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 99. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 05-50 về 67 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 50 ngày 2

- Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 12/06/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 11/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 03. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 02-20 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

- Cặp 49-94 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 49,94 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 10/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 99. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 05-50 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 50 ngày 1

- Cặp 09-90 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 09/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 65 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 74** ngày 2

- Cặp 12-21 về 63 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 21 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 08/06/2018

- Cặp 09-90 về 67 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 09 ngày 1

- Cặp 17-71 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 17 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 07/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 75. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 88 ngày 1

- Cặp 24-42 về 64 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 06/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 85. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Cặp 33-88 về 66 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 88 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 05/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 29-92 về 70 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 92 ngày 2

- Cặp 58-85 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 85 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 04/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 00. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 05-50 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 03/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 85. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 72 ngày 1

- Cặp 33-88 về 67 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 33 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 02/06/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 72. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 67-76 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 67 ngày 2

- Cặp 00-55 về 67 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 00 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 01/06/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 31/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 63. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 61 ngày 1

- Cặp 26-62 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 62 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 30/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 97. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 72 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 

- Cặp 47-74 về 71 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 47 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 29/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 38. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 47-74 về 66 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 74 ngày 1

- Cặp 23-32 về 64 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 08. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 72 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 73 ngày 1

- Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 01,10 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 17 ngày 1

- Cặp 16-61 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 61 ngày 2

Trong 30 lần lotto 01,10 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 18-81 về 45 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 18 ngày 1

- Lotto 11-66 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 66 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 26/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 36. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 07-70 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 70 ngày 2

- Cặp 37-73 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 37,73** ngày 1

Trong 30 lần lotto 12,21 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 46 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 12-21 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 12,21 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 25/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 76. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 71 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 37 ngày 1

- Cặp 59-95 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 59,95 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 24/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 44. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 15-51 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3

- Cặp 37-73 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 37 ngày 2

Trong 30 lần lotto 27,72 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 26-62 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 62 ngày 3

- Lotto 57-75 về 44 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 75 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 23/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 30. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 59-95 về 64 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 59,95 ngày 3

- Cặp 22-77 về 62 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 22,77 ngày 1

Trong 30 lần lotto 27-72 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 45-54 về 49 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 54 ngày 2

- Lotto 49-94 về 46 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Về 49,94 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 22/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 11. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 14-41 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Về 14 ngày 1

- Cặp 28-82 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 82 ngày 2

Trong 30 lần lotto 23-32 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Về 11** ngày 1

- Lotto 79-97 về 47 lần, trong đó : 12 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 79 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 21/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 30** ngày 2

- Cặp 22-77 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 22,77 ngày 3

Trong 30 lần lotto 04-40 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 45-54 về 50 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

- Lotto 38-83 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 83 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 20/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 69 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 72*** ngày 3

- Cặp 48-84 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 28-82 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 19-91 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 19 ngày 2

- Lotto 67-76 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 76 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 19/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 40. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 79-97 về 50 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Cặp 23-32 về 48 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 23,32 ngày 1 

Trong 30 lần lotto 23-32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 67-76 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 67 ngày 1

- Lotto 11-66 về 47 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 11,66 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 18/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 88 ngày 3

- Cặp 36-63 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 63 ngày 3

Trong 30 lần lotto 11-66 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 57-75 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 00-55 về 46 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 55 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 17/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 70. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 22-77 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 22 ngày 2

- Cặp 03-30 về 68 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 28 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 30 ngày 1

Trong 30 lần lotto 33-88 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 14-41 về 45 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 Về 14,41 ngày 1

- Lotto 04-40 về 44 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 04,40 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 16/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 26-62 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 26 ngày 3

- Cặp 06-60 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 11-66 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 57-75 về 51 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 57 ngày 1

- Lotto 79-97 về 49 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 15/05/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 45. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 68 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 30 ngày 3

- Cặp 27-72 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 27 ngày 2

Trong 30 lần lotto 58-85 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 58-85 về 48 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 01-10 về 47 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 31/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 00. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 05-50 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 12-21 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 67-76 về 47 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 30/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 68. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 64 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

- Cặp 69-96 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 35,53 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 37-73 về 49 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 15-51 về 48 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 29/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 88. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 56-65 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 65 ngày 1

- Cặp 11-66 về 63 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 12-21 về 49 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 

- Lotto 19-91 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 67. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 46-64 về 64 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 64 ngày 1

- Cặp 47-74 về 64 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 47 ngày 2

Trong 30 lần lotto 05,50 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 22-77 về 50 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Lotto 49-94 về 47 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 94 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 64 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 88** ngày 2

- Cặp 36-63 về 63 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 69,96 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 35-53 về 45 lần, trong đó : 21 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 35** ngày 3

- Lotto 04-40 về 43 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 12 lần ngày 3   

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 17/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 49. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 36-63 về 62 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Cặp 12-21 về 61 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 38,83 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 39-93 về 49 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Lotto 15-51 về 47 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 16/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

- Cặp 26-62 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 68,86 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 35-53 về 45 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 

- Lotto 01-10 về 44 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 15/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 54. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 70 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 

- Cặp 04-40 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 04,40 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 39-93 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

- Lotto 37-73 về 45 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 14/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 07. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 38-83 về 73 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

- Cặp 09-90 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 90 ngày 1

Trong 30 lần lotto 46,64 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 08-80 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 80 ngày 1

- Lotto 12-21 về 45 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 13/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 77. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 62 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Cặp 09-90 về 62 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 09 ngày 1

Trong 30 lần lotto 67,76 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 26-62 về 44 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 26,62 ngày 1

- Lotto 78-87 về 44 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 12/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 68-86 về 70 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

- Cặp 00-55 về 63 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 49,94 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 06-60 về 47 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 60 ngày 2

- Lotto 35-53 về 46 lần, trong đó : 11 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 35 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 11/03/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 10/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 23. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 33-88 về 64 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 88 ngày 2

- Cặp 44-99 về 63 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 99** ngày 2

Trong 30 lần lotto 07,70 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 49-94 về 46 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 94 ngày 1

- Lotto 09-90 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 09**,90 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 09/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 98. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 03-30 về 71 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

- Cặp 89-98 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 29,92 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 00-55 về 51 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Lotto 39-93 về 46 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 11 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 08/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 83. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 29-92 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 29** ngày 1

- Cặp 58-85 về 68 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 58**,85 ngày 1 

Trong 30 lần lotto 14,41 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 01-10 về 48 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Lotto 11-66 về 48 lần, trong đó : 21 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 11 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 06/03/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 05/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 17-71 về 68 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 17 ngày 2

- Cặp 16-61 về 65 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 58,85 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 01-10 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 01 ngày 1

- Lotto 27-72 về 45 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 27,72 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 04/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 86. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 89-98 về 72 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 89 ngày 1

- Cặp 11-66 về 63 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

Trong 30 lần lotto 25,52 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 55 lần, trong đó : 21 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 66 ngày 1

- Lotto 59-95 về 47 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 59 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 03/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 80. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 58-85 về 61 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 58,85 ngày 1

- Cặp 69-96 về 59 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 26,62 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 01-10 về 46 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

- Lotto 35-53 về 46 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 53 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 02/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 28. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 39-93 về 55 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 39 ngày 1

- Cặp 67-76 về 55 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 76 ngày 1

Trong 30 lần lotto 12,21 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 49-94 về 52 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 49 ngày 1

- Lotto 12-21 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 21 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 01/03/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 57. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 01-10 về 66 lần, trong đó: 29 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

- Cặp 09-90 về 65 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 09 ngày 1

Trong 30 lần lotto 15,51 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 37-73 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 73 ngày 1

- Lotto 49-94 về 47 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 94 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 66. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 19-91 về 74 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 91 ngày 1

- Cặp 34-43 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 43 ngày 2

Trong 30 lần lotto 46,64 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 08-80 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 12 lần ngày 3 Về 80** ngày 3

- Lotto 12-21 về 45 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 12** ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 39. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 27-72 về 67 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 28 lần ngày 3 Về 27 ngày 1

- Cặp 07-70 về 66 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 07 ngày 1

Trong 30 lần lotto 02,20 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 78-87 về 50 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 78,87*** ngày 2

- Lotto 37-73 về 48 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 37 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 26/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 10. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 35-53 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 53 ngày 2

- Cặp 44-99 về 64 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 44 ngày 1

Trong 30 lần lotto 08,80 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 11-66 về 48 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 11,66 ngày 2

- Lotto 37-73 về 46 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 37 ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 25/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 54. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 72 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 27 lần ngày 3

- Cặp 04-40 về 67 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 04,40 ngày 2

Trong 30 lần lotto 06,60 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 15-51 về 50 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 

- Lotto 14-41 về 47 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 41 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 24/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 44. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 37-73 về 71 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 23 lần ngày 3

- Cặp 15-51 về 69 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 29,92 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 00-55 về 52 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 55 ngày 2

- Lotto 01-10 về 48 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 10 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 23/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 65. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 13-31 về 70 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 31 ngày 3

- Cặp 14-41 về 66 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 14 ngày 1

Trong 30 lần lotto 34,43 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 37-73 về 49 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

- Lotto 19-91 về 45 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 19 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 07/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 95. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 04-40 về 65 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Cặp 37-73 về 65 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 58,85 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 01-10 về 47 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 

- Lotto 58-85 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 06/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 68-86 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 86 ngày 1

- Cặp 03-30 về 62 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 04,40 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 45-54 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 54 ngày 1

- Lotto 57-75 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 17 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 05/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 43. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 25-52 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 23 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 

- Cặp 09-90 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 03,30 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 79-97 về 46 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 97 ngày 1

- Lotto 06-60 về 44 lần, trong đó : 13 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 60 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 04/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 01. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 09-90 về 68 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 27 lần ngày 3 Về 09,90 ngày 1

- Cặp 12-21 về 68 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 12 ngày 2

Trong 30 lần lotto 15,51 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 34-43 về 49 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 43 ngày 1

- Lotto 37-73 về 48 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 73 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 03/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 73. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 67 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 

- Cặp 17-71 về 67 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 71 ngày 2

Trong 30 lần lotto 37,73 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 79-97 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 79** ngày 1

- Lotto 09-90 về 48 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 09,90 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 02/02/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 51. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 69-96 về 58 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 69 ngày 1

- Cặp 00-55 về 57 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 00 ngày 1 

Trong 30 lần lotto 33,88 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 34-43 về 55 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 34 ngày 2

- Lotto 67-76 về 51 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 67,76 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 01/02/2018

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 31/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 29. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 68-86 về 67 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 Về 86 ngày 1

- Cặp 34-43 về 60 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 Về 43 ngày 1

Trong 30 lần lotto 24,42 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 23-32 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 23 ngày 1

- Lotto 26-62 về 50 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 18 lần ngày Về 62 ngày 3 

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 30/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 47. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 16-61 về 61 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 19 lần ngày 3 

- Cặp 47-74 về 59 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 26 lần ngày 3 Về 47 ngày 1

Trong 30 lần lotto 26,62 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 14-41 về 47 lần, trong đó : 21 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

- Lotto 01-10 về 45 lần, trong đó : 14 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 18 lần ngày Về 10 ngày 2

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 29/01/2018

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 51. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 00-55 về 57 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 

- Cặp 25-52 về 57 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

Trong 30 lần lotto 49,94 về 3 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 23-32 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

- Lotto 01-10 về 48 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 03-30 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

+ Cặp 26-62 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 01,10 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 45-54 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 

- Lotto 07-70 về 44 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 04. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 44-99 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

+ Cặp 25-52 về 66 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 25,52** ngày 1

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 09,90 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Lotto 22-77 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 26/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 63. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 16-61 về 69 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 16 ngày 1

+ Cặp 23-32 về 66 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 23 ngày 1

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 14,41 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 79-97 về 49 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 97 ngày 2

- Lotto 34-43 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 13 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 25/12/2017

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 24/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 69. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 49-94 về 50 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 49 ngày 2

+ Cặp 03-30 về 49 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 03 ngày 2

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 12-21 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

- Lotto 11-66 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 Về 11 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 23/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 21. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 79-97 về 60 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

+ Cặp 12-21 về 58 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 36,63 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 72 ngày 1

- Lotto 15-51 về 46 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 Về 15 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 22/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 58. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 26-62 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 26 ngày 1

+ Cặp 24-42 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 24,42 ngày 1

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 12-21 về 48 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 21 ngày 1

- Lotto 19-91 về 47 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 91 ngày 2