Thống kê bạc nhớ loto hiện đại xsmb hằng ngày

Phương pháp bạc nhớ là một phương pháp dựa trên lịch sử những lần quay trước đó để lọc ra một số sự trùng hợp lotto nào thường ra sau khi đặc biệt về, lotto về nhiều nháy, đầu câm đuôi câm, lotto về theo giải,...


Tham khảo thêm tại : BẠC NHỚ HIỆN ĐẠI

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 28/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 16. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 03-30 về 66 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 

+ Cặp 26-62 về 66 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 27 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 01,10 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 45-54 về 46 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 

- Lotto 07-70 về 44 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 16 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 27/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 04. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 44-99 về 67 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

+ Cặp 25-52 về 66 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 25,52** ngày 1

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 09,90 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 48 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 16 lần ngày 3 

- Lotto 22-77 về 44 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 15 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 26/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 63. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 16-61 về 69 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 25 lần ngày 3 Về 16 ngày 1

+ Cặp 23-32 về 66 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 25 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 23 ngày 1

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 14,41 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 79-97 về 49 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 14 lần ngày 3 Về 97 ngày 2

- Lotto 34-43 về 48 lần, trong đó : 17 lần ngày 1, 18 lần ngày 2, 13 lần ngày 3

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 25/12/2017

KHÔNG CHỐT

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 24/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 69. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 49-94 về 50 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 22 lần ngày 3 Về 49 ngày 2

+ Cặp 03-30 về 49 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 13 lần ngày 3 Về 03 ngày 2

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 12-21 về 50 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

- Lotto 11-66 về 47 lần, trong đó : 16 lần ngày 1, 20 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 Về 11 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 23/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 21. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 79-97 về 60 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 21 lần ngày 2, 21 lần ngày 3 

+ Cặp 12-21 về 58 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 23 lần ngày 3 Về 12 ngày 1

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 36,63 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 27-72 về 49 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 72 ngày 1

- Lotto 15-51 về 46 lần, trong đó : 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 11 lần ngày 3 Về 15 ngày 1

Thống kê bạc nhớ lô tô ngày 22/12/2017

1. Thống kê bạc nhớ lotto về theo giải đặc biệt

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 58. Lotto hay về trong 3 hôm sau

+ Cặp 26-62 về 69 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 26 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 26 ngày 1

+ Cặp 24-42 về 65 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 20 lần ngày 3 Về 24,42 ngày 1

2. Thống kê bạc nhớ lotto về theo lotto về nhiều nháy

Trong 30 lần lotto 23,32 về 2 nháy gần đây, 2 cặp lotto thường về trong 3 ngày sau đó :

- Lotto 12-21 về 48 lần, trong đó : 18 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 15 lần ngày 3 Về 21 ngày 1

- Lotto 19-91 về 47 lần, trong đó : 15 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 17 lần ngày 3 Về 91 ngày 2