Dàn đặc biệt tuần

Giới thiệu

Dàn đặc biệt tuần gồm 2 chạm được nuôi trong 7 ngày

Dàn đặc biệt 01/4
Hệ thống đang bảo trì
Dàn đặc biệt 31/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 0,1 NUÔI TỪ NGÀY 31/03 ĐẾN 06/04 :

Dàn đặc biệt 30/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 6,1 NUÔI TỪ NGÀY 30/03 ĐẾN 05/04 :

Dàn đặc biệt 29/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 2,3 NUÔI TỪ NGÀY 29/03 ĐẾN 04/04 : VỀ CHẠM 3 NGÀY 3

Dàn đặc biệt 28/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 8,3 NUÔI TỪ NGÀY 28/03 ĐẾN 03/04 : VỀ CHẠM 8 NGÀY 1

Dàn đặc biệt 27/3

DÀN ĐẶC BIỆT TUẦN GỒM CHẠM 7,5 NUÔI TỪ NGÀY 27/03 ĐẾN 02/04 : VỀ CHẠM 7 NGÀY 1